Mange som er utfor arbeidslivet har hatt opplevelser som for eksempel: mobbing, brutte relasjoner, ikke opplevd mestring, kjent på ensomhet eller har droppa ut av skolen. Å ha dette eller andre ting i «ryggsekken» kan påvirke vår evne til å kommunisere effektivt. Våre erfaringer kan farge måten vi ser verden på og utgjøre hindringer for god kommunikasjon.

Ofte handler kommunikasjon om tolkning, hvordan vi leser andre mennesker, og om vi har tillit at folk vil oss vel. I denne artikkelen vil vi se nærmere på noen tips og strategier for å forbedre kommunikasjon og bygge sterkere relasjoner, selv når man bærer med seg vanskelige erfaringer.

Grunnsteiner for god kommunikasjon

Selvinnsikt, tillitsbygging og aktiv lytting er hjørnesteiner for god kommunikasjon. Å forstå oss selv, våre følelser og reaksjoner gir oss et solid fundament for å kommunisere effektivt med andre. Vi bør være bevisst egen tolkning av andre, øve på å forstå andre og andres perspektiver, og forebygge konflikter gjennom verktøy som dialog og åpne spørsmål.

Forstå dine egne følelser og reaksjoner

 • Selvbevissthet: Det første skrittet mot god kommunikasjon er å bli mer bevisst på egne følelser og reaksjoner. Dette kan innebære å reflektere over hvordan tidligere erfaringer påvirker dine nåværende reaksjoner i kommunikasjonssituasjoner. Å forstå hva som trigger negative følelser kan hjelpe deg med å håndtere dem bedre.
 • Notere: Å skrive ned dine tanker og følelser kan være en praktisk og effektiv måte å bearbeide dem på. Dette kan også hjelpe deg med å identifisere mønstre i hvordan du reagerer på visse situasjoner eller personer.

Bygg tillit og trygghet

 • Åpenhet og ærlighet: Vær åpen og ærlig i kommunikasjonen. Dette betyr ikke at du må dele alt med alle, men å være ærlig om dine intensjoner og hvordan du opplever en situasjon kan bidra til å bygge tillit.
 • Aktiv lytting: Vær en aktiv lytter ved å gi din fulle oppmerksomhet. Prøv å hør og forstå hva den andre ønsker å formidle. Vis at du er interessert i hva de har å si ved å nikke, oppsummere det de har sagt, og stille oppfølgingsspørsmål. Dette kan hjelpe den andre personen til å føle seg verdsatt og forstått, og kan bygge en sterkere relasjon.

Forbedre tolkning og forståelse

 • Sill spørsmål ved dine antagelser: Vær oppmerksom på at dine tolkninger av andres ord og handlinger kan være farget av dine tidligere erfaringer. Prøv å stille åpne spørsmål og «sjekk ut med den andre» for å få klarhet i hva den andre personen mener, i stedet for å anta det verste. F.eks. «når du sier XX forstår jeg det som at du sier XX, har jeg forstått deg riktig?».
 • Empati: Sett deg i den andres sko. Forsøk å forstå deres perspektiv og følelser. Dette kan redusere misforståelser og forbedre kommunikasjonen.

Håndtere konflikter konstruktivt

 • Rettferdig kommunikasjon: Fokuser på å være rettferdig og respektfull, selv når du er uenig med noen. Skill sak og person. Man kan være faglig uenig, og man kan ha ulike roller i bedriften. Unngå personangrep og bruk heller "jeg"-utsagn for å uttrykke hvordan du opplever en situasjon og hva du trenger. 
 • Søk løsninger: Når en konflikt oppstår, prøv å jobbe sammen med den andre personen for å finne en løsning som begge kan leve med. Dette kan innebære kompromisser og å være villig til å se ting fra den andres perspektiv.

I tillegg til disse punktene, er det også viktig å:

 • Være bevisst på kroppsspråk og tonefall: Kroppsspråk og tonefall kalles nonverbale signaler. Nonverbale signaler kan ha stor innflytelse på hvordan budskapet vårt blir oppfattet. De fleste eksperter er enig i at opptil 70 % av all kommunikasjon foregår gjennom kroppsspråk. Kroppsspråket er derfor viktig å være bevisst, og jobbe med at kroppsspråket underbygger det du ønsker å kommunisere, signalisere og oppnå med kommunikasjonen.
 • Være tydelig og direkte: Unngå tvetydig språk og misforståelser. Vær villig til å lytte til den andres perspektiv og til å ha en åpen dialog.
 • Vise respekt for andre, selv når du er uenig: Selv om du er direkte, er det viktig å vise respekt for andre, selv om du er uenig med dem. Unngå personangrep og bruk en saklig tone. Vær saklig (hold deg til saken) og unngå personangrep.
 • Være villig til å kompromisse: Det er ikke alltid mulig å bli helt enig, men man kan ofte finne en løsning som fungerer for alle. For eksempel: Hvis du og din kollega er faglig uenig kan dere diskutere uenighetene på en saklig måte, og forsøke å sammen finne en løsning som dere begge kan leve med.

Praktiske tips for bedre kommunikasjon

 • Øv deg på å gi og motta tilbakemeldinger: Tilbakemeldinger er en viktig del av kommunikasjon. Øv på å gi konstruktive tilbakemeldinger og å ta imot tilbakemeldinger uten å bli defensiv.
 • Kommunikasjonskurs: Delta i kurs eller workshops som fokuserer på kommunikasjon og konflikthåndtering. Dette kan gi deg verktøy og teknikker for bedre kommunikasjon.
 • Pusteteknikker: Lær og bruk pusteteknikker for å holde deg rolig i stressende kommunikasjons- eller konfliktsituasjoner. Dyp pusting kan redusere angst og bidra til klarere tenkning.

Oppsummering

Effektiv kommunikasjon kan være utfordrende, spesielt om man har vanskelige opplevelser og erfaringer fra fortiden. Ved å forstå og håndtere dine egne følelser, bygge tillit, forbedre din tolkningsevne, håndtere konflikter konstruktivt og benytte praktiske kommunikasjonsverktøy, kan du forbedre dine kommunikasjonsevner og bygge sterkere relasjoner. Dette kan bidra til å åpne døren til nye muligheter både profesjonelt (i form av jobbmulighet) og personlig (skape nye relasjoner, og bygge sterkere relasjoner til dine nærmeste).